Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

česká verze     english version   kontakt


Dokumenty Výroční zprávy Metodiky Seminář 2023 Seminář 2022 Seminář 2021 Seminář 2019 Seminář 2018 Seminář 2017


DOKUMENTY

V roce 2019 byl připraven materiál o entomopatogenních houbách v českém jazyku.


V roce 2018 byla připravena prezentace o toxinogenních mikromycetech v českém jazyku.


V roce 2017 byla vydána aktualizovaná verze letáku Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu v anglickém jazyku.


V roce 2014 vyšlo:

Leták  Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu v českém i anglickém jazyku.Prezentace - Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu - v angličtině.


Poster - Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu - v angličtině.

Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2023

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. za podpory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu pořádal dne 21.11.2023 v aule VÚRV v.v.i. v Praze – Ruzyni seminář „Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2023“.

Program:

  9:00 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:10 Zahájení
10:10 – 10:45 Mgr. Eliška Rolfová (Mžp): Novinky v oblasti Nagojského protokolu / ABS"
10:45 – 11:20 MVDr. Aneta Pierzynová (SVS): Význam mikroorganismů a nakládání s nimi v rámci dozoru Státní veterinární správy
11:20 – 11:55 RNDr. Jiří Skuhrovec PhD. (VÚRV): INVAHUB - centrální databáze pro nepůvodní škodlivé organismy
11:55 – 12:05 diskuse k dopolednímu bloku
12:05 – 13:00 oběd
13:00 – 13:35 Mgr. Petr Maršík, Ph.D. (ČZU): Využití hmotnostní spektoforometrie při charakterizaci a identifikace mikroorganismů
13:35 – 14:05 Kulatý stůl „Problematika uchovávání mikroorganismů ve sbírkách kultur mikroorganismů a další problémy sbírek kultur mikroorganismů“ - moderuje RNDr. David Novotný, Ph.D. (VÚRV)
14:10 – 14:30 diskuse
14:30 – 14:40 ukončení semináře

Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2022

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. za podpory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu pořádal dne 24.11.2022 v aule VÚRV v.v.i. v Praze – Ruzyni seminář „Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2022“.

Program:

  9:00 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:10 Zahájení
10:10 – 10:40 Ing. Marie Kleinová, Dr. (ÚPV): Užitné vzory a patenty v zemědělských a biologických oborech
10:40 – 11:10 Ing. Anna Hřebíčková (ÚPV): Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů
11:10 – 11:40 Ing. Marie Kleinová, Dr. (ÚPV): Sekvence primerů a sond podle standardu WIPO ST.26
11:40 – 11:55 Ing. Jitka Hrabovská (ÚKZÚZ): Kultury mikroorganismů využívaných pro ochranu rostlin a podporu výživy rostlin z pohledu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
11:55 – 12:10 Ing. Jana Meitská (ÚKZÚZ): Možnosti uvádění rostlinných biostimulantů s mikroorganismy do oběhu
12:10 – 12:20 diskuse k dopolednímu bloku
12:20 – 13:00 oběd
13:00 – 13:30 Ing. Renáta Vadkertiová PhD. (CCY, Bratislava), MVDr. Jana Pipiková PhD.(CCY, Bratislava), Mgr. Ágnes Horváthová PhD. (CCY, Bratislava): Diverzita a taxonómia kvasiniek – malý náhľad do veľkej témy.
13:30 – 14:30 Kulatý stůl „Problematika uchovávání mikroorganismů ve sbírkách kultur mikroorganismů a další problémy sbírek kultur mikroorganismů“ - moderuje RNDr. David Novotný, Ph.D. (VÚRV)
14:30 – 15:00 diskuse
15:00 – 15:10 ukončení semináře

Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2021

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. za podpory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu pořádal dne 11.11.2021 v aule VÚRV v.v.i. v Praze – Ruzyni seminář „Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2021“.

Program:

  9:00 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:10 Zahájení
10:10 – 10:40 RNDr. Alena Nováková, CSc., (MBU AV ČR), Mgr. František Sklenář (MBU AV ČR), a Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D. (MBU AV ČR): Taxonomie hub z rodů Penicillium s. l. a Aspergillus s. l. – inspirace pro studium taxonomie jiných skupin mikroorganismů.
10:40 – 12:10 Kulatý stůl „Problémy při zacházení s mikroorganismy z hlediska Nagojského protokolu“ – účast přislíbili – Mgr. Eliška Rolfová (Mžp), Mgr Iva Křížková, Ph.D. (Mze), prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (PřF MU), Ing. Petr Komínek, Ph.D.(VÚRV) a RNDr. David Novotný, Ph.D. (VÚRV)
12:10 – 13:10 oběd
13:10 – 13:40 Prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc. (PřF UP Olomouc) a Mgr. Dana Šafářová, Ph.D. (PřF UP Olomouc): Základy taxonomie virů
13:40 – 15:10 Kulatý stůl „Problematika uchovávání mikroorganismů ve sbírkách kultur mikroorganismů“ - moderuje RNDr. David Novotný, Ph.D. (VÚRV)
15:10 – 15:30 diskuse
15:30 – 16:00 ukončení semináře

Současnost a perspektivy využití makroskopických hub

Dne 12. listopadu 2019 se v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby uskutečnil seminář „Současnost a perspektivy využití makroskopických hub“, který organizovali Výzkumný ústav rostlinné výroby, Česká zemědělská univerzita a Česká vědecká společnost pro mykologii za podpory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM).
Setkali se zde pracovníci a zájemci zabývající a zajímající se o problematiku využití makroskopických hub jak z České tak Slovenské republiky. Semináře se zúčastnilo 68 zájemců z toho 4 ze Slovenska. Na semináři zaznělo deset přednášek týkajících se různých částí problematiky využití makroskopických hub. Byly to jak přednášky shrnující dosavadní poznatky, tak přednášky přinášející nové informace, i přednášky mladých vědeckých pracovníků. Ke každé přednášce byla bohatá diskuse, která pokračovala i o přestávkách.
Po prvním bloku přednášek proběhl křest knihy „Jedlé a léčivé houby a jak je pěstovat“, kterou napsali Ivan Jablonský, Václav Šašek a Martin Koudela a která čerstvě vyšla ve vydavatelství ProfiPress. Knihu pokřtil Vladimír Antonín, který je spolu s Ivanem Jablonským a Václavem Šaškem spoluautorem knihy zaměřené na léčivé houby a který byl dlouholetým předsedou Česká vědecká společnost pro mykologii.
Poznatky, které získali a vyměnili si účastníci na semináři, budou užitečné při jejich vědecké práci či praktických činnostech při pěstování hub.
 
Přednesené přednášky:

Ing. Ivan Jablonský, CSc. (Česká zemědělská univerzita): Využití jedlých a léčivých hub

Doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR) – Makromycety v lidové a oficinální medicíně

Doc. RNDr. Čeněk Novotný, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR) - Současnost a perspektivy mykoremediací vod a substrátů

Ing. Rudolf Ryzner (fy. Ing. Rudolf Ryzner): Současné problémy při pěstování hlívy ústřičné z pohledu pěstitele

Ing. Matěj Pánek, Ph.D. (Výzkumný ústav rostlinné výroby): Co je vlastně komerčně pěstovaná hlíva ústřičná? Fylogenetická analýza druhu Pleurotus ostreatus a druhů blízce příbuzných.

Doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D. a Prof. Dr. Ing. Libor Jankovský (Mendelova univerzita): Možnosti využití přírodních zdrojů při pěstovaní jedlých a léčivých hub.

RNDr. David Novotný Ph.D. (Výzkumný ústav rostlinné výroby): Současnost a problémy sbírek kultur makroskopických hub

Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita): Fyto/mykoremediace půdy kontaminované polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU)

Ing. Lucie Wiesnerová (Česká zemědělská univerzita): Vliv vody na vývoj plodnic Pleurotus ostreatus a enzymatické aktivity v substrátu

Ing. Marcel Golian PhD (Slovenská poľnohospodárska univerzita): Možnosti kultivácie huby Pleurotus ostreatus na substráte s prímesou kompostu z elektronických kompostérov
Fotografie ze semináře (fotila Bc. Kateřina Rumíšková)

Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2018

Dne 12. listopadu 2018 se v aule VÚRV v.v.i. uskutečnil seminář „Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2018“, který organizoval Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM), Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. a Ministerstvo zemědělství ČR a který volně navázal na seminář podobného názvu konaného v loňském roce. Setkali se zde pracovníci zabývající se problematikou sbírek kultur mikroorganismů jak z České tak Slovenské republiky. Semináře se zúčastnilo 82 zájemců z toho 10 ze Slovenska. Na semináři zaznělo šest přednášek týkající různých částí problematiky, kterými se sbírky kultur zabývají. Byly to jak přednášky týkající legislativy, tak vědecké báze uchovávaných mikroorganismů a praktických potřeb sbírek kultur mikroorganismů. Ke každé přednášce byla bohatá diskuse, která pokračovala i o přestávkách. Poznatky, které získali a vyměnili si pracovníci na semináři, přispějí zejména k dalšímu zkvalitnění fungovaní sbírek kultur mikroorganismů nejen ve VÚRV v.v.i,, ale i v dalších sbírkách účastnících i neúčastnících se NPGZM.


Přednesené přednášky

Ing. Michaela Plzáková (Úřad průmyslového vlastnictví): Užitné vzory a patenty v zemědělských a biologických oborech

Ing. Alena Fojtíková (Úřad průmyslového vlastnictví): Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení

Mgr. Eliška Rolfová (Mžp ČR): Novinky v oblasti implementace Nagojského protokolu

Mgr. Jan Holec Dr. (Národní muzeum): Role typů a kultur hub při popisování nových druhů

Doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (PřF MU) a RNDr. Pavel Benda: Databázový program na správu sbírky kultur mikroorganismů v České sbírce mikroorganismů

RNDr. David Novotný Ph.D. (VÚRV): MTA a přírůstkový formulář používaný ve Sbírce fytopatogenních a dalších zemědělsky významných hub VÚRV v.v.i.

Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2017

Dne 29. listopadu 2017 se v aule VÚRV v.v.i. uskutečnil seminář „Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2017“, který organizoval Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM), Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. a Ministerstvo zemědělství ČR.

Přednesené přednášky

Úvod

Hana Kubátová (SÚJB): Nakládání s biologickými agens a toxiny dle Zákona č. 281/2002 Sb.

Eliška Rolfová (MŽP ČR): Implementace Nagojského protokolu v České republice

Iva Křížková (MZe ČR): Nagojský protokol, metodické pokyny pro sbírky a výzkumné instituce

Jitka Nováková a Tomáš Růžička (ÚKZÚZ): Nakládání s mikroorganismy z hlediska ochrany zdraví rostlin

Monika Laichmanová (PřF MU): Mezinárodní organizace sbírek kultur mikroorganismů

Dana Nováková (PřF MU): Přeprava a zasílání kultur mikroorganismů

Představení jednotlivých sbírek mikroorganismů